Standpunten | De Vrije Student

1

Een digitale Saxion en Universiteit Twente
1.1

Vakken digitaal volgen

Een digitale Saxion en Universiteit Twente

1.1 Vakken digitaal volgen

De Vrije Student verwacht niet langer van iedereen dat studenten onderwijs volgen op een vastgestelde tijd en plaats. Dat systeem is achterhaald en niet meer van deze digitale tijd.

In de eerste plaats moeten studenten volwaardige vakken digitaal kunnen volgen. Dat betekent dat het Saxion en de Universiteit Twente vakken opstellen aan de hand van collegereeksen op internet. Die colleges zijn al deels gratis beschikbaar op Coursera en EdX, daarnaast kunnen de onderwijsinstellingen ze op soortgelijke programma’s inkopen.

De hoofdtaak van het Twentsche hoger onderwijs blijft het bieden van onderwijs in hoorcolleges en werkgroepen, maar volgens De Vrije Student moet het mogelijk zijn dat studenten een deel van hun onderwijs thuis volgen. Hierdoor kunnen studenten in Nederland leren van de beste professoren uit topuniversiteiten, overal ter wereld. Topinstellingen zoals Harvard en Stanford zijn al op deze platforms aangesloten, de colleges al voor iedereen te bekijken.

De Vrije Student wil dat het Saxion en de Universiteit Twente in huis expertise gebruikt om eventuele tentamens bij deze collegereeksen te ontwerpen, waarmee een volwaardig cijfer gehaald kan worden voor zo’n collegereeks. Indien gewenst kunnen faculteiten natuurlijk ook (facultatief) werkgroeponderwijs organiseren.

1.2

Colleges op Youtube

Een digitale Saxion en Universiteit Twente

1.2 Colleges op Youtube

De Vrije Student wil daarnaast dat alle colleges worden opgenomen en online worden gezet, op intranet en uiteindelijk, als dit mogelijk is wat betreft bijvoorbeeld auteursrechten, ook via YouTube. Zo kunnen alle studenten profiteren van alle colleges en wordt deze kennis ook gedeeld tot ver buiten de universiteitsmuren.

Dit maakt het voor studenten makkelijker om hun studentenleven flexibel in te richten om bijvoorbeeld bestuursfuncties, bijbanen of vrijwilligerswerk heen. Studenten kunnen ook gemakkelijk een extra bijvak volgen via YouTube, waarbij zij zelf beslissen of ze wel of niet deelnamen aan een eventueel aangeboden tentamen. Is het volgen van een collegereeks van een vak buiten de studie om niet ook zonder het tentamen waardevol voor student én samenleving?

Ook voor de docenten is dit een verbetering. Die hoeven de tijd, die hoorcollegedocenten vaak liever in onderzoek steken, niet meer te gebruiken om twee hoorcolleges na elkaar te geven. Als er kleinere groepen studenten in de zaal zitten, kunnen de studenten die er wel zijn, weer actief meedoen met het college. Er komt ruimte voor vragen en interactiviteit, in plaats van voor Facebook en Twitter op het laptopscherm.

1.3

Digital Student Program

Een digitale Saxion en Universiteit Twente

1.3 Digital Student Program

Om de plannen voor digitale colleges extra kracht bij te zetten, kiest De Vrije Student voor een Digital Student Program, parallel aan de eigen studie. Omdat colleges breed worden gepubliceerd kunnen alle studenten ook hoorcolleges van buiten hun vakken volgen. Zij moeten zichzelf ook voor de tentamens van deze vakken kunnen inschrijven.

Zo is het mogelijk om vanuit huis extra vakken van een andere studie te doen en een volwaardig digitale, tweede studie te volgen. Deze wegen volledig mee en moeten ook op de definitieve cijferlijst worden weergegeven.

1.4

Digitale leeromgeving

Een digitale Saxion en Universiteit Twente

1.4 Digitale leeromgeving

Het spreekt daarnaast natuurlijk voor zich dat de digitale omgeving van het Saxion en Universiteit Twente van uitstekende kwaliteit zijn. Uiteindelijk wil De Vrije Student één duidelijk programma waarmee alles vanuit huis geregeld kan worden.

2

Studieadvies: Van bindend naar persoonlijk
2.1

Versoepeld BSA

Studieadvies: Van bindend naar persoonlijk

2.1 Versoepeld BSA

Door het in beton gegoten bindend studieadvies (BSA) op de universiteiten wordt de ontplooiing van studenten geheel geremd. Nevenactiviteiten in het eerste jaar worden onmogelijk gemaakt en nog al te vaak worden mensen gedwongen gebruik te maken van de regeling om in februari te stoppen om een negatief BSA te voorkomen. Mensen die vaak gemotiveerd genoeg zijn om de studie af te maken, maar voor wie dat niet mogelijk is. De Vrije Student zet op de lange termijn in op het van tafel krijgen van het BSA en zal zich in de tussentijd verzetten tegen elke verhoging of verzwaring van het BSA.

De Vrije Student eist een Persoonlijk Studieadvies met persoonlijke begeleiding. Het team van studieadviseurs wordt uitgebreid en omgevormd tot studiecoach. Iedere student krijgt een persoonlijke coach. Met deze studiecoach wordt een persoonlijk plan opgesteld. Zo kan het voorkomen dat iemand die in het eerste jaar dankzij nevenactiviteiten minder studiepunten haalt, maar dankzij persoonlijke afspraken zijn bachelor alsnog met beperkte uitloop weet te behalen.

Daarnaast is de dispensatieregeling nu te summier. Door de toetsing achteraf, zonder mogelijkheid om vooraf afspraken te maken, weten studenten niet waar ze aan toe zijn. De Vrije Student wil dat studenten vooraf weten op welke gronden dispensatie aangevraagd kan worden en dat dispensatie vooraf verleend kan worden. Hierdoor kunnen zij eerder inschatten of zij ‘safe’ zitten, zonder maandenlang met het zwaard van Damocles boven het hoofd te moeten studeren. Uiteraard kan de uiteindelijke dispensatie niet eerder dan aan het einde van het collegejaar worden gegeven.

2.2

Van studieadviseur naar studiecoach

Studieadvies: Van bindend naar persoonlijk

2.2 Van studieadviseur naar studiecoach

Studieadviseurs staan ver weg van studenten. Ook zijn er te weinig studieadviseurs. De Vrije Student wil daarom dat de afstandelijke studieadviseur omgevormd wordt tot persoonlijk betrokken studiecoach. Het aanstellen van meer studieadviseurs zou een goede beginstap zijn.

De studiecoach is een vast aanspreekpunt van de student, kent de omstandigheden en springt daarop in. De Vrije Student gaat van nummer naar individu. De persoonlijke afspraken zijn uiteraard niet vrijblijvend: langstuderen vanwege ontplooiing moet kunnen, langstuderen met een PlayStation-controller in de hand niet. Daarnaast houdt de studiecoach de mogelijkheid om na het eerste jaar het gesprek aan te gaan over de juistheid van de studiekeuze. Het aantal studiepunten mag echter nooit meer leidend zijn. De studiecoach heeft zelf de bevoegdheid beslissingen over dit soort zaken te nemen: het is dus niet alleen een adviseur, maar ook iemand die de knoop door kan hakken. Uiteraard moet er tegen zulke beslissingen wel een beroep open staan.

Natuurlijk is een studiecoach bereikbaar tijdens de vaste momenten voor gesprekken, maar ook telefonisch, op afspraak en via een spreekuur. Wat De Vrije Student betreft heeft een studiecoach elke dag een inloopspreekuur om zijn vaste studenten te woord te staan. Bereikbaarheid van de studiecoach is essentieel.

De studiecoaches krijgen daarnaast taken als het gaat over studieplanning, afspraken met de examencommissie et cetera. Een personele uitbreiding van het team moet ervoor zorgen dat de werkdruk van de studiecoaches niet toeneemt. De studiecoaches moeten plezier hebben in hun werk en gaan daardoor geen probleem uit de weg.

Overigens kiest De Vrije Student voor fulltime aangestelde studiecoaches: het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat docenten het “erbij” doen. Studiecoaches zijn daartoe opgeleid en beschouwen hun advies op maat aan de student als een leuke uitdaging en als vakwerk.

Om de studiecoach te ondersteunen en waar nodig te ontlasten, kunnen zij ouderejaarsstudenten instellen als studentmentoren. Zij kunnen eenvoudige vragen afvangen en de student wegwijs helpen maken in het oerwoud van reglementen en commissies dat de UvA heet. Want iemand die wegwijs in dat oerwoud maakt, zal helaas nog lang nodig zijn.

3

Flexibel Studeren
3.1

Ruimte voor ontplooiing

Flexibel Studeren

3.1 Ruimte voor ontplooiing

De Vrije Student is groot voorstander van het flexstuderen. Studenten krijgen hierdoor de mogelijkheid per vak te betalen en niet voor een heel collegejaar. Een student kan dan voorafgaand aan het collegejaar kiezen voor flexstuderen. Hij moet dan bij zijn inschrijving voor de vakken die hij gaat volgen, vooraf een vast bedrag per vak betalen.

De Vrije Student wil dat studenten alle ruimte krijgen om zich naast hun studie te ontplooien. Flexstuderen geeft die vrijheid. Als studenten ervoor kiezen om bestuurlijk actief te worden, stage te gaan lopen, op topniveau te sporten of een eigen onderneming te starten, dan houden zij minder tijd over voor hun studie. Vaak halen zij slechts een deel van de vakken. De Vrije Student vindt het oneerlijk dat deze ambitieuze studenten alsnog voor een geheel collegejaar moeten betalen. Deze financiële last van bijna 2000 euro vormt een obstakel voor hun ontplooiing naast de studie. De Vrije Student wil daarom dat studenten de mogelijkheid krijgen om per vak te betalen.

Het betalen per afzonderlijk vak zal wel duurder zijn dan het betalen voor een geheel collegejaar. De Vrije Student gaat er daarom vanuit dat studenten bewust kiezen voor het flexstuderen, aangezien dit ze in principe extra geld kost.

3.2

Aansluiting bij moderne arbeidsmarkt

Flexibel Studeren

3.2 Aansluiting bij moderne arbeidsmarkt

Studeren en werken lopen tegenwoordig steeds meer door elkaar. De stimulans om te gaan werken is voor studenten, ten gevolge van het sociaal leenstelsel, hoog. Ook besluiten veel reeds werkenden te gaan studeren. Deze werkende studenten, of studerende werkenden, passen niet in het dwangbuissysteem van het nominaal studeren. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om per vak te betalen.

Bij flexstuderen zal de samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven. Zo kunnen studenten naast het flexibel vakken volgen, ervaring opdoen op hun vakgebied: zo kan een rechtenstudent gemakkelijker ervaring opdoen bij een advocaat, en een bedrijfskundestudent als managementsconsultant.

3.3

Geen maximumtermijn

Flexibel Studeren

3.3 Geen maximumtermijn

Over het leenstelsel zelf heeft De Vrije Student geen mening, omdat dat geen zaak van de Centrale Studentenraad is. Maar de consequentie is duidelijk: langer doorstuderen kost de student geld. Gevolg van het flexibel studeren kan zijn dat studenten niet nominaal studeren, maar langer bezig zijn met hun studie. De Vrije Student wil studenten de regie in handen geven en keert zich tegen maatregelen die de student dwingen nominaal te studeren.

De Vrije Student verzet zich daarom tegen regelingen die een maximumtermijn aan de bachelor koppelen en regelingen zoals het laten vervallen van tentamencijfers na een bepaalde periode.

4

Ruimte voor ontplooiing
4.1

Iedere opleiding een honourstraject met meerwaarde

Ruimte voor ontplooiing

4.1 Iedere opleiding een honourstraject met meerwaarde

De Vrije Student wil dat goede studenten hun talenten optimaal kunnen benutten. Dit betekent in de eerste plaats dat alle opleidingen een passend honourstraject aanbieden. Binnen dit traject krijgen studenten onderwijs dat zich in kwaliteit kan meten aan de wereldtop. De Vrije Student is tegen het verhoogd collegegeldtarief voor honoursstudenten: selectiecriteria mogen alleen over de kwaliteiten van de student gaan. Zo’n honourstraject moet natuurlijk meerwaarde hebben voor de student. Het moet een verbredend en/of een verdiepend element hebben. De programma’s moeten de student dan ook echt uitdagen; de hoge kwaliteit van dit onderwijs moet goed gecontroleerd worden. Ook moet het verloop van de procedure van de verschillende programma’s duidelijk naar alle studenten gecommuniceerd worden.

4.2

Ambitieuze mentaliteit

Ruimte voor ontplooiing

4.2 Ambitieuze mentaliteit

De Vrije Student eist een mentaliteitsverandering als het gaat om actieve studenten. Studenten moeten niet alleen in de collegezalen, maar ook buiten de universiteitsmuren kunnen excelleren. De universiteit moet weer trots zijn op de student die zich buiten de universiteit verdienstelijk maakt en mag hem of haar niet langer zien als een last die tijd en moeite kost. Ook aanwezigheidsplicht is hierbij een voorbeeld: dit kan een enorme last zijn van een student die in zijn of haar vrije tijd een vereniging bestuurt.

De studiecoaches spelen hierin een belangrijke rol. De Vrije Student ziet hen als degenen die het mogelijk moeten maken om te ontplooien en te excelleren. Door goede afspraken, door ruimte voor de student en door vrijheid in het curriculum.

4.3

Verschoolsing tegengaan

Ruimte voor ontplooiing

4.3 Verschoolsing tegengaan

De Vrije Student wil naar een UvA met een soepele aanwezigheidsplicht. De Vrije Student ziet er het belang van in om werkgroepen in bepaalde gevallen verplicht te stellen, omdat de onderwijsvorm zich leent voor diepere discussies over de stof. Het is voor studenten ook goed dat zij dan niet in lege zalen zitten, en hun studiegenoten op komen dagen. Een discussie in je eentje of met z’n drieën is immers zinloos.

De Vrije Student vindt wel dat de consequentie van het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht, laag moet zijn. Studenten mogen twee van de acht werkgroepen missen, bij drie of meer werkgroepen mogen studenten hooguit het recht op de herkansing verspelen – iedereen heeft dan altijd de mogelijkheid een afweging te maken of die de werkgroepen wel of niet nodig heeft om het vak te halen. En iedere student moet het recht hebben een bepaald tentamen te maken.

Als het door de planning eens niet mogelijk is om werkgroepen bij te wonen, moet het gemakkelijk zijn aan te haken bij een andere werkgroep en een briefje mee te krijgen voor de eigen werkgroepdocent. Zo komt door de aanwezigheidsplicht niemand in de knoop.

Uiteraard is De Vrije Student tegen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges.

4.4

Dertig ECTS echte keuzeruimte

Ruimte voor ontplooiing

4.4 Dertig ECTS echte keuzeruimte

De Vrije Student wil dat iedere opleiding ten minste dertig studiepunten (ECTS) in de vrijekeuzeruimte aanbiedt over de gehele bachelor. Deze keuzeruimte maakt het studenten mogelijk om zich verder te verbreden dan alleen binnen de studie. Die dertig punten vrije keuzeruimte moeten echt vrij te kiezen zijn: digitale vakken, vakken aan universiteiten in binnen- en buitenland, alles moet mogelijk zijn. Voor studenten die toch op zoek zijn naar verdieping binnen hun eigen opleiding, moeten geschikte minors worden opgezet.

Bij het volgen van extra vakken buiten de vrije keuzeruimte (extra-curriculair) moet het resultaat kunnen worden vermeld op het diploma. De Vrije Student wil zich ervoor inzetten om de extra vakken op alle bachelor- en masterdiploma’s te laten vermelden en wil dit centraal regelen, zodat iedere student ervan profiteert.

De Vrije Student zet er nadrukkelijk op in dat er gemakkelijk vakken gevolgd moeten worden aan andere universiteiten of hogescholen. Zowel het Saxion als Universiteit Twente moeten zich ervoor inspannen dat het nationale hoger onderwijs naar één gezamenlijk systeem toe werkt waarbij studenten eenvoudig vakken overal in het land (en daarbuiten) kunnen volgen.

5

Internationaal Twente
5.1

Soepel studeren in het buitenland

Internationaal Twente

5.1 Soepel studeren in het buitenland

Een van de belangrijkste pluspunten die een starter op de arbeidsmarkt op zijn cv kan plaatsen, is internationale ervaring. De Vrije Student vindt dan ook dat zowel het Saxion als de Universiteit Twente de mogelijkheden voor internationale ervaring dan ook volop moeten bieden. Niet alleen door contacten met andere universiteiten en hogescholen aan te gaan, maar ook door zich flexibel op te stellen naar een student met internationale ambities. Waar vakken verplaatst of uitgesteld moeten worden, moet dit mogelijk zijn. Daarnaast moeten eventuele eisen ruim op tijd en helder gecommuniceerd worden.

In overleg met de studieadviseur (studiecoach), de international office en uiteraard de student moeten mogelijkheden voor internationale projecten worden gevonden, ook als daar vakken voor uitgesteld moeten worden. Dit is volgens De Vrije Student een kwestie van maatwerk. Starre reglementen mogen hierin niet leidend zijn.

6

Rendement voor de student
6.1

Investeren in onderwijs

Rendement voor de student

6.1 Investeren in onderwijs

Het stellen dat universiteitsgeld aan verbetering van het onderwijs besteed moet worden, lijkt het intrappen van een open deur. In de realiteit moeten studenten binnen de medezeggenschap echter nog opstaan voor dit standpunt. De Vrije Student wil dat het extra geld van het leenstelsel besteed wordt aan onderwijs. De Vrije Student kan trots melden dat haar strijd in de afgelopen raadstermijn succesvol was: de voorinvesteringen van dit jaar, het geld dat ten gevolge van het leenstelsel in het onderwijs gestopt moet worden gaan voor een groot deel naar blended learning – digitaal studeren.

Geld van het Saxion en de Universiteit Twente hoort thuis bij het onderwijs. De Vrije Student staat daarom voor investeringen in kleine werkgroepen. Het zou al een verbetering zijn als er nooit meer studenten dan stoelen in de zaal hoeven, maar het streven is een werkgroep van hooguit 25 studenten. Daarnaast wil De Vrije Student investeren in kwaliteit van de docenten. Zij moeten effectief worden bijgeschoold, vakinhoudelijk en in didactiek.

Dat betekent ook dat kleine opleidingen niet koste wat het kost open moeten blijven. De Vrije Student kiest voor profileren van de Twentse onderwijsinstellingen. Opleidingen waar de onderwijsinstellingen goed en/of onderscheidend in zijn, moeten blijven. Maar De Vrije Student kiest niet voor het aanbieden van studies voor de studies. Het aanbod van studies moet, kortom, worden bepaald door de kwaliteit ervan.

Als een studie op een andere universiteit beter kan, schuwt De Vrije Student niet om de samenwerking met zo’n andere universiteit op te zoeken en de studie in Twente zelf op te laten gaan in een bredere bachelor-opleiding. Veel studies hebben raakvlakken, die kunnen worden benut. Dit verhoogt niet alleen het “rendement”, maar kan ook de kwaliteit van de opleiding daadwerkelijk verhogen.

De Vrije Student doet daarom geen beloftes of bepaalde studies wel of niet moeten blijven. Wel zegt De Vrije Student dat per opleiding gekeken moet worden of de kwaliteit hoog is en of de studie past bij het profiel van de onderwijsinstelling.

6.2

Goed gebruik van subsidies

Rendement voor de student

6.2 Goed gebruik van subsidies

Wat betreft subsidies voor studentenorganisaties: extra geld moet primair naar onderwijskwaliteit gaan en pas in de tweede instantie naar studenten. De ruimte voor ontplooiing wordt wat De Vrije Student gezocht in een flexibel curriculum, in digitalisering en in een mentaliteitsverandering. De ontplooiing hoeft wat De Vrije Student betreft niet al te veel te worden gesubsidieerd.

Van de initiatieven die subsidie ontvangen, moet de effectiviteit en doelmatigheid worden verantwoord. Het Saxion en de Universiteit Twente subsidieren wat De Vrije Student betreft alleen nog maar in de student die er gewoon voor gaat. Borrels met gratis bier of shotjesfeesten moeten maar van de contributie betaald worden.

Bestuurdersbeurzen mogen niet omhoog. Besturen doe je immers niet voor het geld, maar omdat het leuk, leerzaam en goed voor je toekomst is. Uiteindelijk kiest De Vrije Student niet voor een bestuurdersbeurs waar je wat aan overhoudt, maar voor eentje die de onkosten moet dekken.

Door te investeren in onderwijskwaliteit en andere taken niet te vergroten, kiest De Vrije Student voor een hoog rendement – niet voor de onderwijsinstelling, maar voor de student.