Standpunten | De Vrije Student rug

1

Flexibel studeren

Flexibel studeren

1.1 Betalen per vak

Studenten die zich willen ontwikkelen worden door het systeem geremd, doordat men niet genoeg tijd heeft om naast het volgen van alle vakken andere zaken te ondernemen die goed zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan het doen van een bestuursjaar, stage lopen bij een organisatie, of deelnemen aan commissies, De Vrije Student wil er voor zorgen dat de universiteit er voor gaat zorgen dat jij niet meer geremd gaat worden in je persoonlijke ontwikkeling, en vindt het oneerlijk dat ambitieuze studenten, die misschien niet alle vakken kunnen volgen, voor een geheel collegejaar moeten betalen.

De Vrije Student zal dit onrecht tegen gaan door het flexstuderen te introduceren op de universiteit. Met flexstuderen willen wij je de mogelijkheid geven om per vak te kunnen betalen, zodat je jezelf ook naast je studie kan ontwikkelen. Het werkt vrij eenvoudig: Voor het collegejaar begint kan je voor het flexstuderen kiezen. Je moet bij vervolgens inschrijving van de vakken die je gaat volgen een vast bedrag per vak betalen. Op deze manier kan je er voor voor kiezen om minder vakken te volgen, zonder de volle pond te betalen. Dit is een goede manier om er voor te zorgen jij de mogelijkheid krijgt om te doen wat je écht wilt, zonder tegengehouden te worden door de onlogische financiële regelingen die nu van kracht zijn op de universiteit.

Het betalen per afzonderlijk vak zal duurder zijn dan het betalen voor een geheel collegejaar, maar goedkoper dan alle vakken van het collegejaar bij elkaar. De Vrije Student gaat er daarom vanuit dat studenten bewust kiezen voor het flexstuderen.

Flexibel studeren

1.2 Aansluiting bij de arbeidsmarkt

Studeren en werken zijn tegenwoordig steeds meer met elkaar verweven. De stimulans om te gaan werken is voor studenten, ten gevolge van het sociaal leenstelsel hoger. Ook besluiten veel reeds werkenden te gaan studeren. Deze werkende studenten passen niet in het dwangbuissysteem van het nominaal studeren. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om per vak te betalen. Bij flexstuderen zal de samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven. Zo kunnen studenten naast het flexibel volgen van vakken, ervaring opdoen op hun vakgebied. Zo kan een rechtenstudent gemakkelijker ervaring opdoen bij een advocaat, en een bedrijfskundestudent als managementsconsultant.

Flexibel studeren

1.3 Geen maximumtermijn

Langer doorstuderen kost de student geld. Gevolg van het flexibel studeren kan zijn dat studenten niet nominaal studeren, maar langer bezig zijn met hun studie. De Vrije Student vindt dat de student de regie in handen moet krijgen. De Vrije Student verzet zich daarom tegen regelingen die een maximumtermijn aan de bachelor koppelen en andere onnodige en onrechtvaardige regelingen, zoals bijvoorbeeld het laten vervallen van tentamencijfers na een bepaalde periode.

2

Internationalisering

Internationalisering

2.1 Maatwerk leveren

Internationalisering moet niet ten koste gaan van de kwaliteit. Iedere studie en faculteit heeft een andere cultuur. Het huidige beleid is om internationalisering blindelings te promoten. Wij constateren hier echter ook belemmeringen mee. Zo zijn er bijvoorbeeld veel internationale studenten die geen kamer kunnen bemachtigen. Wij zeggen daarom internationalisering op maat. Dat houdt in; kijken waar internationaliseren een kwalitatieve toevoeging is, en waar niet.

Internationalisering

2.2 Ondersteunende rol huisvesting

Het is in principe geen kerntaak van de Rijksuniversiteit om alle studenten huisvesting te bieden. Toch kan de universiteit hier wel een ondersteunende rol in spelen. De Vrije Student ziet dat de laatste jaren de problemen omtrent huisvesting van internationale studenten naar een zorgwekkend niveau zijn gestegen. De Vrije Student vindt dan ook dat de universiteit politieke druk moet uitoefenen op huurders en op een nauwere wijze samen moet werken met de gemeente om te voorkomen dat internationale studenten op straat slapen. Ook zal De Vrije Student de politiek opzoeken om draagvlak te creëren voor dit probleem.

3

Digitale RUG

Digitale RUG

3.1 Colleges online

Online college volgen heeft grote voordelen voor studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij colleges. Wij zijn daarom een voorstander om de toegang tot online colleges te promoten waar mogelijk. De Vrije Student wil dat alle hoorcolleges worden opgenomen en online worden gezet op Student Portal (voorheen Nestor). Zo worden vakken toegankelijker voor studenten.

Online hoorcolleges maken het voor studenten makkelijker om hun studentenleven flexibel in te richten, zodat het beter te combineren wordt met bijvoorbeeld bestuursfuncties, bijbanen of vrijwilligerswerk. Studenten kunnen ook gemakkelijk een extra bijvak volgen, waarbij zij zelf beslissen of ze wel of niet deelnemen aan een eventueel aangeboden tentamen.

Digitale RUG

3.2 RUG mobile

In het verleden heeft de universiteit pogingen ondernomen om applicaties neer te zetten voor onderdelen van de universiteit, zoals de University Library App. De Vrije Student merkt dat er tot op heden geen goede RUG-app is voor dagelijks gebruik. De Vrije Student is van mening dat de universiteit met zijn tijd mee moet gaan en vindt daarom dat de universiteit een gebruiksvriendelijke applicatie moet ontwikkelen ten behoeve van het dagelijks gebruik van de student. In deze applicatie zouden onder andere zaken als het rooster, e-mail, studievoortgang en cijferlijsten duidelijk te overzien moeten zijn.

Digitale RUG

3.3 Vakken digitaal volgen

De Vrije Student pleit voor modern studeren. Daar hoort bij dat er naar mogelijkheden moet worden gezocht om studenten op een digitale wijze onderwijs te laten volgen. De hoofdtaak van de universiteit blijft onderwijs in hoorcolleges, practica en werkgroepen, maar wij zeggen dat het ook mogelijk moet zijn dat studenten een deel van hun onderwijs thuis volgen. MOOC’s (Massive Online Open Courses) moeten nog meer ingezet worden in Rijksuniversiteit. Topinstellingen zoals Harvard en Stanford zijn al op deze platforms aangesloten, waardoor studenten vanuit Groningen kunnen profiteren van kennis uit de wereldtop. Vaak worden op deze sites ook kant-en-klare tentamens beschikbaar gesteld, waarmee het vak afgesloten kan worden. De Vrije Student wil dat de RUG onderzoekt of het mogelijk is dat MOOC’s in de toekomst als extra studiepunten gaan tellen.

4

Duurzaamheid

Duurzaamheid

4.1 Energiebesparing

De RUG kan op vele manieren energie besparen. Zo kunnen computers die niet gebruikt worden, worden uitgeschakeld en kunnen er in gebouwen dubbel glas en isolatiemateriaal geïnstalleerd worden. Verder kan er beter gekeken worden naar de verlichting en verwarming van delen van gebouwen die niet gebruikt worden. Er zijn veel manieren om energiebesparing op te nemen. Wij van De Vrije Student zien graag dat de RUG zich hier beter en meer voor inzet.

Duurzaamheid

4.2 Duurzame gebouwen

Gebouwen die in de toekomst gebouwd worden dienen voortaan altijd energieneutraal en duurzaam te zijn. Het Energy Academy en de Linnaeusborg zijn voorbeelden hiervan. Hoewel het Linnaeusborg een hogere energierekening heeft dan het vorige pand in Haren, gebruikt het gebouw voor een groot gedeelte aardwarmte. In de toekomst, willen wij zien dat gebouwen nog duurzamer en energieneutraal worden. Wij pleiten er dan ook voor dat het Feringa Building geheel energieneutraal wordt.

5

Rendement voor de student

Rendement voor de student

5.1 Investeren in onderwijs

Stellen dat universiteitsgeld aan verbetering van het onderwijs besteed moet worden, echter is dit niet het geval op de RUG. In de realiteit moeten studenten binnen de medezeggenschap echter nog steeds opstaan voor dit standpunt. De Vrije Student wil dat het extra geld van het leenstelsel besteed wordt aan onderwijs. Afdelingen van De Vrije Student in andere steden zijn succesvol gebleken in deze strijd: zo heeft de afdeling in Amsterdam er voor gezorgd dat een aanzienlijk deel naar digitaal studeren is gegaan. De Vrije Student Groningen wil er ook voor gaan zorgen dat er op een effectieve wijze in onderwijs geïnvesteerd wordt.

De Vrije Student kiest voor profileren van de Rijksuniversiteit. Opleidingen waar de universiteit goed in is, moeten blijven. Opleidingen waar de RUG onderscheidend in is, moeten blijven. Maar De Vrije Student kiest niet voor het aanbieden van studies simpelweg om de catalogus zo breed mogelijk te houden. Het aanbod van studies moet, kortom, worden bepaald door de kwaliteit, de onderscheidenheid en de behoefte ervan.

Rendement voor de student

5.2 Career Services

Studieverenigingen vertegenwoordigen de studenten van een studie. Naast dat zij een verbindende factor vormen voor de studenten en de belangen van de studenten behartigen, zorgen zij, in veel gevallen, ook voor een voorbereiding op de carrière van studenten. Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) komt jaarlijks naar voren dat de RUG tekort schiet in de voorbereiding op een latere carrière. Om dit tegen te gaan is de Career Services (CS) in het leven geroepen. Het doel van de CS is om studenten kennis te laten maken met bedrijven en om studenten vaardigheden bij te brengen die van pas komen bij hun latere carrière. Echter, op bepaalde faculteiten worden deze werkzaamheden reeds uitgevoerd door de studieverenigingen. Wij van De Vrije Student pleiten er dan ook voor om de CS uitsluitend een rol te geven die studieverenigingen ondersteunt, zonder dat ze studieverenigingen tegenwerken. Wanneer de CS iets kan aanbieden dat studieverenigingen niet (kunnen) aanbieden, en enkel dan, kan de CS een toegevoegde waarde zijn. De Vrije Student wil dat de CS niet meer als concurrent in het vaarwater van de studieverenigingen gaat zitten.

6

Medezeggenschap

Medezeggenschap

6.1 Medezeggenschap decentraal

De studentenraden van een universiteit zijn relatief klein en bevinden zich ver weg. Bovendien volgen maar weinig raadsleden nog vakken tijdens het jaar in de studentenraad. Voor de gewone student is het daarom een onbekend en ver orgaan, terwijl de faculteitsraad of opleidingscommissie een stuk dichterbij de student staan. De Vrije Student wil medezeggenschap dichter bij de student brengen en deze helder en toegankelijk maken. Daarom moeten lagere medezeggenschapsorganen, zoals faculteitsraden, een grotere invloed krijgen. De Vrije Student vindt dat deze bestuurslichamen gedurende het hele besluitvormingsproces betrokken moeten blijven. Daarbij vindt De Vrije Student dat er geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van deze organen. Opleidingscommissies die kampen met te weinig beschikbare uren, moeten tot het verleden gaan behoren.

Medezeggenschap

6.2 Niet doorslaan in democratie

De Vrije Student verzet zich tegen het beeld dat de Rijksuniversiteit niet democratisch is. De Vrije Student pleit dan ook niet voor meer rechten, maar stelt dat de bestaande rechten beter benut en opgeëist moeten worden. Er wordt naar studenten geluisterd door middel van enquêtes. Ook hebben studentassessoren een adviserende rol. Daarnaast worden de studenten vertegenwoordigd in de Universiteitsraad en Faculteitsraad. Dit geeft studenten een meer dan geschikt podium voor medezeggenschap.

De Vrije Student is tegen door de Universiteitsraad verkozen bestuurders. De voornaamste taak van bestuurders is het goed kunnen besturen en wat De Vrije Student betreft is de universiteit goed in staat nieuwe kandidaten zelf te beoordelen. Dat betekent niet dat de zittende bestuurders perfect zijn en klakkeloos moeten worden opgevolgd, maar De Vrije Student gelooft niet dat een schijndemocratie de oplossing is. De Vrije Student zoekt haar macht en invloed liever in de bestaande medezeggenschapsorganen en wil de mogelijkheden beter benutten.

7

Optimaal studeren

Optimaal studeren

7.1 Boeken

Studenten hebben kritiek op het voorgeschreven studiemateriaal; vaak niet onterecht. Zo moet er soms een nieuwe druk besteld worden, terwijl de wijzigingen minimaal zijn. Dit wekt de indruk dat dit alleen is om te voorkomen dat studenten hun boeken niet tweedehands kopen, maar nieuw, wat in het belang is van de uitgever. In andere gevallen zijn studieboeken van slechte kwaliteit of sluiten zij niet aan op het vak.

De Vrije Student begrijpt dat veel studenten niet het geld hebben om keer op keer de nieuwste boeken te kopen. De Vrije Student vindt het dan ook van belang dat opleidingen tabellen beschikbaar stellen van de boeken die tijdens de modules worden gebruikt. In deze tabellen worden paginanummers omgezet zodat studenten ook kunnen werken met oudere edities van de boeken.

Optimaal studeren

7.2 Anonieme toetsing

Studenten hebben belang bij het anoniem toetsen van tentamens. De Vrije Student begrijpt dat docenten, ondanks goede bedoelingen, de schijn tegen zich krijgen van partijdigheid. Om toetsing zo neutraal mogelijk te laten voorlopen is het van groot belang om toetsing anoniem te laten verlopen. De Vrije Student maakt zich hier hard voor.

Optimaal studeren

7.3 Geen tentamens in het weekend

Om praktische redenen heeft de universiteit besloten sommige tentamens op zaterdag af te nemen. De Vrije Student verzet zich hiertegen, aangezien het niet in het belang is van studenten om in het weekend tentamens te maken. Het leven van de student is druk genoeg, en in het weekend moeten studenten de vrijheid hebben om zelf hun tijd in te richten.

Optimaal studeren

7.4 Studieplekken

Nog altijd zijn er, zeker in tentamentijd, veel te weinig studieplekken beschikbaar. Daar kan eenvoudig een einde aan worden gemaakt. Lege zalen, zowel collegezalen als werkgroepruimtes, staan nog te vaak leeg. Zeker in tentamentijd moet het mogelijk zijn deze zalen open te stellen voor studenten die willen studeren. De Vrije Student is dus tegen leegstand van studieplaatsen en wil zalen efficiënt gebruiken.

De Vrije Student ziet ook dat de Universitaire Bibliotheek doorgaans vol zit tijdens tentamenperiodes. Aangezien momenteel in de UB, met de verbouwing van het pand in 2017, geen mogelijkheden zijn om extra studieplekken beschikbaar te stellen, stelt de Vrije Student om de facultaire bibliotheken aantrekkelijker te maken voor de studenten. Onderdeel hiervan is het uitbreiden van openingstijden tijdens tentamenweken, zodat studenten goed gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.

Optimaal studeren

7.5 Stopcontacten in collegezalen

De Vrije Student vindt dat de universiteit met haar tijd mee moet gaan. Studenten kampen vaak met een tekort aan batterij op hun laptops in collegezalen. De Vrije Student zet zich dan ook hard in om alle collegezalen met stopcontacten te voorzien, zodat studenten optimaal kunnen werken

8

Belemmering van de student

Belemmering van de student

8.1 Soepele aanwezigheidsplicht

De Vrije Student pleit voor een soepele aanwezigheidsplicht. Bepaalde werkgroepen moeten verplicht blijven, omdat de onderwijsvorm zich leent voor diepere discussies over de stof. Het is voor studenten ook goed dat zij dan niet in lege zalen zitten, zodat er discussies gevoerd kunnen worden.

Belemmering van de student

8.2 Rookbalkon

Het is een goede zaak dat de universiteit maatregelen neemt om het roken tegen te gaan op de universiteit. Zo heeft de universiteit maatregelen genomen om het plein bij het Academiegebouw rookvrij te maken. De Vrije Student constateert echter dat veel studenten voor de ingangen van de gebouwen blijven roken omdat er geen plaats is waar zij terecht kunnen voor hun sigaret. De Vrije Student ziet hier een gemakkelijke oplossing: open een balkon waarop gerookt mag worden. Op deze wijze kunnen studenten die willen roken dit doen op een plaats waar zij hun medestudenten niet storen.

Belemmering van de student

8.3 Catering

Op Zernike is het alleen mogelijk om ofwel bij de Albert Heijn To Go eten te halen, of in de kantines van de gebouwen. Nu de universiteit de catering heeft uitbesteed aan een bedrijf, zijn de prijzen simpelweg te hoog. Wij vinden het goed dat de RUG zoekt naar efficiënte oplossingen, maar de basisbehoeften van een persoon moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedere student. Wij stellen voor: creëer een alternatief naast de dure broodjes of breng de prijzen van de catering naar beneden.

Belemmering van de student

8.4 Printkosten

De printkosten zijn de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Dit is een slechte trend en de universiteit schiet zichzelf hiermee in de voet. Het aantal studenten dat buiten de universiteit print groeit. Per saldo levert het dus niet veel op. Daarnaast moet printen geen verdienmodel worden van de universiteit.

9

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland

9.1 Mobility Online

Mobility Online faciliteert de mobiliteit van uitwisselingsstudenten. Er is de afgelopen tijd gebleken dat er veel problemen zijn met het programma. Bureaucratie en centralisatie hebben geleid tot een inefficiënt gebruik van het programma voor de student. De Vrije Student vindt het van groot belang dat de universiteit de problemen rondom het Mobility Online inventariseert om te kijken hoe de problemen verholpen kunnen worden.

10

Transparante beleidsvoering

Transparante beleidsvoering

10.1 Hysterie van de media

Wij vinden dat de RUG zich niet moet laten leiden door de berichtgeving vanuit de media. Als bakermat van gedegen onderzoek, dient de RUG eerst de feiten te onderzoeken alvorens zij een berichten uitbrengen. De beurzen van GSC Vindicat atque Polit werden dit jaar ingetrokken doordat een aantal media publicaties hadden gemaakt over misstanden. De RUG besloot per direct om de beurzen uit te stellen naar aanleiding van deze berichten. De RUG moet niet een communicatiebeleid voeren puur om hun imago te beschermen, maar juist een communicatiebeleid dat goed onderzoek nastreeft. Een dergelijke beleidsvoering zal de RUG zelfs een nog beter imago opleveren dan het huidige beleid. Wij pleiten dus voor gedegen onderzoek, in plaats van het volgen van de hysterie van de media.

Transparante beleidsvoering

10.2 Communicatie studie- en faculteitsverenigingen

De RUG moet transparanter, beter en assertiever communiceren naar haar studie- en faculteitsverenigingen. De RUG moet deze verenigingen zoveel mogelijk ondersteunen gezien deze verenigingen zich enorm hard inzetten voor de RUG. Een passend voorbeeld hierin is dat dit jaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gaat. Dit betekent dat studie- en faculteitsverenigingen hun gegevens goed moeten beschermen én moeten verantwoorden wat er met deze gegevens gebeurt. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen hoge boetes worden opgelegd. Deze wetgeving komt vanuit de Europese Unie en de RUG verwacht dat studie- en faculteitsverenigingen hiervan op de hoogte zijn. De Vrije Student vindt echter dat de RUG dit beter had moeten communiceren met de aan haar gelieerde verenigingen.