Standpunten | De Vrije Student ru

1

Een digitale Radboud Universiteit

Een digitale Radboud Universiteit

1.1 Vakken digitaal volgen

De Vrije Student verwacht niet langer dat studenten onderwijs volgen op een vastgestelde tijd en plaats. Dat systeem is achterhaald en niet meer van deze digitale tijd. De Radboud Universiteit moet met haar tijd mee en online vakken incorporeren in het concept van de campusuniversiteit. De vrijste vorm van zelf vakken volgen is de Capita Selecta. De Vrije Student wil graag dat er geld vrijkomt voor zulke vakken. Dit zijn vakken van een zelf te kiezen aantal studiepunten. Om die in te vullen, kies je zelf een onderwerp en ga je naar een docent die kennis heeft van dat onderwerp. Vervolgens kan die docent stof voor schrijven en een bijbehorend tentamen en/of opdracht ontwerpen. Dit kan natuurlijk mooi in verband worden gebracht met digitale colleges die niet door de universiteit zelf worden aangeboden. Aansluitend moeten studenten volwaardige vakken digitaal kunnen volgen. Dat betekent dat de Radboud Universiteit vakken opstelt aan de hand van collegereeksen op internet. Die colleges zijn al deels gratis beschikbaar op Coursera en EdX, daarnaast kan de Radboud Universiteit ze op soortgelijke programma’s inkopen. Om de universiteit te helpen bij het vinden van deze programma’s hebben wij een lijst opgesteld met online te volgen vakken. In studiegidsen kunnen we dan duidelijk aangeven welke vakken weblectures hebben en welke niet. De hoofdtaak van de Radboud Universiteit blijft het onderwijs in hoorcolleges, werkgroepen en practica, maar volgens De Vrije Student moet het mogelijk zijn dat studenten een deel van hun onderwijs thuis volgen. Hierdoor kunnen studenten in Nederland leren van de beste professoren uit topuniversiteiten, overal ter wereld. Topinstellingen zoals Harvard en Stanford zijn al op deze platforms aangesloten, de colleges al voor iedereen te bekijken. De Vrije Student wil dat de Radboud Universiteit haar expertise gebruikt om in huis tentamens bij deze collegereeksen te ontwerpen, waarmee een volwaardig cijfer gehaald kan worden voor zo’n collegereeks. Indien gewenst kunnen faculteiten natuurlijk ook (facultatief) werkgroeponderwijs organiseren.

Een digitale Radboud Universiteit

1.2 Colleges digitaliseren

De Vrije Student wil daarnaast dat alle colleges van de Radboud Universiteit zelf worden opgenomen en online worden gezet op bijvoorbeeld Blackboard of weblectures.ru.nl. Zo kunnen alle studenten profiteren van alle colleges en kan deze kennis ook worden gedeeld tot ver buiten de campus. Dit maakt het voor studenten makkelijker om hun studentenleven flexibel in te richten om bijvoorbeeld bestuursfuncties, bijbanen of vrijwilligerswerk heen. Studenten kunnen ook gemakkelijk een extra vak volgen via dit kanaal, waarbij zij zelf beslissen of ze wel of niet deelnemen aan een eventueel aangeboden tentamen. Is het volgen van een collegereeks van een vak buiten de studie om terwijl je het tentamen niet maakt ook niet waardevol voor student én samenleving? Ook een mooie bijkomstigheid is dat we op deze manier memorabele colleges kunnen bewaren van docenten die met pensioen gaan. Zo blijft de kennis van docenten beschikbaar voor de generaties die nog komen.
Ook voor de docenten is dit een verbetering. Die hoeven de tijd, die hoorcollegedocenten vaak liever in onderzoek steken, niet meer te gebruiken om twee dezelfde hoorcolleges na elkaar te geven. Als er kleinere groepen studenten in de zaal zitten, kunnen de studenten die er wel zijn, weer actief meedoen met het college. Er komt ruimte voor vragen en interactiviteit, in plaats van voor Facebook en Twitter op het laptopscherm.

Een digitale Radboud Universiteit

1.3 Digital Student Program

Om de plannen voor digitale colleges extra kracht bij te zetten, kiest De Vrije Student voor een Digital Student Program, parallel aan de eigen studie. Omdat colleges breed worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op weblectures.ru.nl) kunnen alle studenten ook hoorcolleges van buiten hun vakken volgen. Zij moeten zichzelf ook voor de tentamens van deze vakken kunnen inschrijven. Zo is het mogelijk om vanuit huis extra vakken van een andere studie te doen en een volwaardig digitale, tweede studie te volgen. Deze wegen volledig mee en moeten ook op de definitieve cijferlijst worden weergegeven.

Een digitale Radboud Universiteit

1.4 Radboudnet, Osiris, Blackboard et cetera

Het spreekt daarnaast natuurlijk voor zich dat de digitale omgeving van de Radboud Universiteit van uitstekende kwaliteit is. Uiteindelijk wil De Vrije Student één duidelijk programma waarmee alles vanuit huis geregeld kan worden.Zoveel mogelijk post van de Radboud Universiteit moet digitaal worden verstuurd. De student-emailadressen en de interface moeten worden behouden.

2

Studieadvies: van bindend naar persoonlijk

Studieadvies: van bindend naar persoonlijk

2.1 Versoepeld BSA

Door het in beton gegoten bindend studieadvies (BSA) op de universiteiten wordt de ontplooiing van studenten geheel geremd. Nevenactiviteiten in het eerste jaar worden onmogelijk gemaakt en nog al te vaak worden mensen gedwongen gebruik te maken van de regeling om in februari te stoppen om een negatief BSA te voorkomen. Dit zijn studenten die vaak gemotiveerd genoeg zijn om de studie af te maken, maar voor wie dat niet mogelijk is. Het oorspronkelijke idee achter het BSA was dat het studenten zou motiveren hun studie tijdig af te ronden. Maar daar is ook een financiële prikkel voor, dus het BSA is hier niet van toegevoegde waarde. De Vrije Student zet op de lange termijn in op het van tafel krijgen van het BSA en zal zich in de tussentijd verzetten tegen elke verhoging of verzwaring van het BSA. Zo heeft de studentenraad dit jaar een geschil aangespannen tegen het College van Bestuur omdat het CvB het BSA wil verhogen. In plaats van dat hier snel aan wordt gewerkt, blijft dit geschil maar duren. Dit moet sneller kunnen! De Vrije Student eist een Persoonlijk Studieadvies met persoonlijke begeleiding. Het team van studieadviseurs wordt uitgebreid en omgevormd tot studiecoach. Iedere student krijgt een persoonlijke coach. Met deze studiecoach wordt een persoonlijk plan opgesteld. Zo kan het voor komen dat iemand die in het eerste jaar dankzij nevenactiviteiten minder studiepunten haalt, maar dankzij persoonlijke afspraken zijn bachelor alsnog met beperkte uitloop weet te behalen. Daarnaast is de dispensatieregeling nu te summier. Door de toetsing achteraf, zonder mogelijkheid om vooraf afspraken te maken, weten studenten niet waar ze aan toe zijn. De Vrije Student wil dat studenten vooraf weten op welke gronden dispensatie aangevraagd kan worden en dat dispensatie vooraf verleend kan worden. Hierdoor
kunnen zij eerder inschatten of zij ‘safe’ zitten, zonder maandenlang met het zwaard van Damocles boven het hoofd te moeten studeren. Uiteraard kan de uiteindelijke dispensatie niet eerder dan aan het einde van het collegejaar worden gegeven.

Studieadvies: van bindend naar persoonlijk

2.2 Van studieadviseur naar studiecoach

De studiecoach is een vast aanspreekpunt van de student, kent de omstandigheden en speelt daarop in. De student gaat zo van nummer naar individu. De persoonlijke afspraken zijn uiteraard niet vrijblijvend: langstuderen vanwege ontplooiing moet kunnen, langstuderen met een PlayStation-controller in de hand niet. Daarnaast behoudt de studiecoach de mogelijkheid om na het eerste jaar het gesprek aan te gaan over de juistheid van de studiekeuze. Het aantal studiepunten mag echter nooit meer leidend zijn, maar de omstandigheden moeten dat zijn. De studiecoach heeft zelf de bevoegdheid beslissingen over dit soort zaken te nemen: het is dus niet alleen een adviseur, maar ook iemand die de knoop door kan hakken. Uiteraard moet er tegen zulke beslissingen wel een beroep open staan bij de examencommissie. Natuurlijk is een studiecoach bereikbaar tijdens de vaste momenten voor gesprekken, maar ook telefonisch, op afspraak en via een spreekuur. Wat De Vrije Student betreft heeft een studiecoach elke dag een inloopspreekuur om zijn vaste studenten te woord te staan. Dat de studiecoach zo bereikbaar mogelijk moet zijn, is essentieel. Om de studiecoach te ondersteunen en waar nodig te ontlasten, kunnen zij ouderejaarsstudenten instellen als studentmentoren. Zij kunnen eenvoudige vragen beantwoorden en de student wegwijs maken in de regelingen van de Radboud Universiteit. Sommige opleidingen werken al met een dergelijk systeem en het heeft een positief effect. Dit kunnen wij dus gebruiken als model om het vervolgens bij de andere opleidingen aan te dragen.

3

Flexibel studeren

Flexibel studeren

3.1 Aansluiten bij een moderne arbeidsmarkt

Studeren en werken lopen tegenwoordig steeds meer door elkaar. De stimulans om te gaan werken is voor studenten, ten gevolge van het sociaal leenstelsel, hoog. Ook besluiten veel reeds werkenden te gaan studeren. Deze werkende studenten, of studerende werkenden, passen niet in het dwangbuissysteem van het nominaal studeren. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om per vak te betalen. Bij flexstuderen zal de samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven. Zo kunnen studenten naast het flexibel vakken volgen, ervaring opdoen binnen hun vakgebied: zo kan een rechtenstudent gemakkelijker ervaring opdoen bij een advocaat, en een bedrijfskundestudent bij een managementsconsultant.

Flexibel studeren

3.2 Soepele aanwezigheidsplicht

De Vrije Student wil naar een universiteit met een soepele aanwezigheidsplicht. De Vrije Student ziet er het belang van in om werkgroepen in bepaalde gevallen verplicht te stellen, omdat de onderwijsvorm zich leent voor diepere discussies over de stof. Maar aanwezigheidsplicht bij een werkgroep moet worden beargumenteerd aan de deelnemende studenten en aan de opleidingscommissie. Nog te vaak is een werkgroep niets meer dan een nét iets actiever hoorcollege. Aanwezigheid bij een werkgroep moet echt van meerwaarde zijn. Het is voor studenten ook goed dat zij dan niet in lege zalen zitten, en dat hun studiegenoten op komen dagen. Een discussie in je eentje of met z’n drieën is immers zinloos.
De Vrije Student vindt wel dat de consequentie van het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht, laag moet zijn. Studenten moeten bijvoorbeeld een bepaald aantal werkgroepen kunnen missen, bij twee of meer werkgroepen mogen studenten hooguit het recht op de herkansing verspelen – iedereen heeft dan altijd de mogelijkheid een afweging te maken of die de werkgroepen wel of niet nodig heeft om het vak te halen. En iedere student moet het recht hebben een bepaald tentamen te maken. Als het door de planning eens niet mogelijk is om werkgroepen bij te wonen, moet het gemakkelijk zijn aan te haken bij een andere werkgroep en toestemming te krijgen van de eigen werkgroepdocent. Zo komt door de aanwezigheidsplicht niemand in de knoop. Uiteraard is De Vrije Student tegen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges.

Flexibel studeren

3.3 Geen maximuntermijn

Over het leenstelsel zelf heeft De Vrije Student geen mening, omdat dat geen zaak van de Universitaire Studentenraad is. Maar de consequentie is duidelijk: langer doorstuderen kost de student geld. Andere impulsen die studenten dwingen sneller te studeren, moeten daarom afgeschaft worden, nu extra studiejaren een investering zijn waar studenten bewust over na zullen denken. De Vrije Student verzet zich daarom tegen regelingen zoals dat tentamencijfers na bepaalde tijd vervallen of andere regelingen die een maximumtermijn aan de bachelor koppelen. Kortom, iedere student moet worden uitgedaagd en de kans krijgen om onderwijs te volgen dat tot de top van de wereld behoort. Op de korte termijn vereist dit investeringen en aanpassingen, op lange termijn levert dit kwalitatief hoogstaand onderwijs op voor een lagere prijs.

4

Ruimte voor ontplooiing

Ruimte voor ontplooiing

4.1 Iedere opleiding een honourstraject met meerwaarde

De Vrije Student wil dat goede studenten hun talenten optimaal kunnen benutten. Dit betekent in de eerste plaats dat alle opleidingen een passend honourstraject aanbieden. Binnen dit traject krijgen studenten onderwijs dat zich in kwaliteit kan meten aan de wereldtop. De Vrije Student is tegen het verhoogd collegegeldtarief voor honoursstudenten: selectiecriteria mogen alleen over de kwaliteiten van de student gaan. Zo’n honourstraject moet natuurlijk meerwaarde hebben voor de student. Het moet een verbredend en/of een verdiepend element hebben. De programma’s moeten de student dan ook echt uitdagen; de hoge kwaliteit van dit onderwijs moet goed gecontroleerd worden. Ook moet het verloop van de procedure van de verschillende programma’s duidelijk naar alle studenten gecommuniceerd worden.

Ruimte voor ontplooiing

4.2 Ambitieuze mentaliteit

De Vrije Student eist daarnaast een mentaliteitsverandering als het gaat om actieve studenten. Studenten moeten niet alleen in de collegezalen, maar ook buiten de universiteitsmuren kunnen excelleren. De universiteit moet weer trots zijn op de student die zich buiten de universiteit verder wil ontwikkelen en moet dit soort activiteiten niet belemmeren. De aanwezigheidsplicht is hierbij een voorbeeld: dit kan een last zijn voor een student die in zijn of haar vrije tijd bijvoorbeeld in het bestuur van een vereniging zit. De studiecoaches (zie hoofdstuk 2) spelen hierin een belangrijke rol. De Vrije Student ziet hen als degenen die het mogelijk moeten maken dat de student zich kan ontplooien en
kan excelleren. Hierbij zijn goede afspraken, ruimte voor de student en vrijheid in het curriculum noodzakelijk.

Ruimte voor ontplooiing

4.3 Ondernemende studenten

De Vrije Student is overtuigd van het zelf ontplooiende en ondernemende karakter van de student. Vandaar dat we van mening zijn dat ondernemende studenten ook moeten worden ontzien. Zij kunnen op dezelfde manier geholpen worden als andere studieverenigingen wanneer zij bijvoorbeeld makkelijk kamers kunnen reserveren om klanten/contacten te ontvangen. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer de student aan kan geven dat zijn onderneming aansluit bij de opleiding. Dit ter beoordeling door de studiecoach. Daarnaast moet de regeling voor toptalenten in sport en kunst worden uitgebreid naar de regeling voor toptalenten in sport, kunst en ondernemerschap. Zo krijgen ambitieuze ondernemende toptalenten, net zoals sporters en kunstenaren, de mogelijkheid om flexibele onderwijsmogelijkheden en ondersteuning te krijgen.

Ruimte voor ontplooiing

4.4 Echte keuzeruimte

De Vrije Student wil dat keuzevakken echt vrij te kiezen zijn: digitale vakken (zie hoofdstuk 1, Een digitale Radboud Universiteit), vakken aan universiteiten in binnen- en buitenland, alles moet mogelijk zijn. Voor studenten die toch op zoek zijn naar verdieping binnen hun eigen opleiding, moeten geschikte minors beschikbaar zijn Binnen de eigen opleiding moet er een kader zijn waarin studenten gemakkelijk naar het buitenland kunnen. Dit betekent niet dat iets hoeft te veranderen qua keuzeruimte of karakteristieke opleidingsvakken, maar wel dat er in dat kader studenten de vakken die ze daar moeten volgen, kunnen vervangen door andere vakken in het buitenland. Op deze manier kunnen studenten gemakkelijker naar het buitenland én kunnen studenten zich beter ontplooien. De Vrije Student zet er nadrukkelijk op in dat er gemakkelijk vakken gevolgd moeten worden aan andere universiteiten. De Radboud Universiteit moet zich ervoor inspannen dat universiteiten naar één gezamenlijk systeem toewerken waarbij studenten eenvoudig vakken overal in het land (en daarbuiten) kunnen volgen. Hier zal De Vrije Student ook haar landelijke netwerk voor inzetten.

5

Internationale Radboud Universiteit

Internationale Radboud Universiteit

5.1 Een internationale student

Een van de belangrijkste pluspunten die een starter op de arbeidsmarkt op zijn cv kan plaatsen, is internationale ervaring. De Vrije Student vindt dan ook dat de Radboud Universiteit de mogelijkheden voor internationale ervaring volop moet bieden. Niet alleen door contacten met universiteiten versterken, maar ook door zich flexibel op te stellen naar een student met internationale ambities. In overleg met de studiecoach, het international office en uiteraard de student moet ruimte voor internationale ambities worden gemaakt, ook als daar vakken voor uitgesteld moeten worden. Dit is volgens De Vrije Student een kwestie van maatwerk. Starre reglementen mogen hierin niet leidend zijn. Daarnaast moeten eventuele eisen aan studeren in het buitenland ruim op tijd en helder gecommuniceerd worden. Alle informatie rondom dit punt moet duidelijk, overzichtelijk en toegankelijk zijn voor alle studenten.

6

Rendement voor de student

Rendement voor de student

6.1 Investeren in onderwijs

Het stellen dat universiteitsgeld aan verbetering van het onderwijs besteed moet worden, lijkt het intrappen van een open deur. In de realiteit moeten studenten binnen de medezeggenschap echter nog opstaan voor dit standpunt. De Vrije Student wil dat het extra geld dat door het leenstelsel is vrijgekomen, besteed wordt aan onderwijs. Geld van de universiteit hoort thuis bij het onderwijs. De Vrije Student staat daarom voor investeringen in kleine werkgroepen. Het zou op de Radboud Universiteit al een verbetering zijn als er nooit meer studenten dan stoelen in de zaal hoeven, maar het streven is een werkgroep van 15, tot hooguit 25 studenten. Daarnaast wil De Vrije Student investeren in bijscholing van de docenten. Zij moeten effectief worden getraind, vakinhoudelijk en in didactiek.

Rendement voor de student

6.2 Goed gebruik van subsidies

Wat betreft subsidies voor studentenorganisaties: extra geld moet primair naar onderwijskwaliteit gaan en pas in de tweede instantie naar andersoortige studenteninitiatieven. De ruimte voor ontplooiing wordt, wat De Vrije Student betreft, gezocht in een flexibel curriculum, in digitalisering en in een mentaliteitsverandering. De ontplooiing zelf hoeft niet al te veel worden gesubsidieerd. Van de initiatieven die subsidie ontvangen, moet de effectiviteit en doelmatigheid worden verantwoord. De universiteit subsidieert, wat De Vrije Student betreft, alleen nog maar de student die er gewoon voor gaat. Borrels met gratis bier of shotjesfeesten moeten maar van de contributie of sponsorgeld betaald worden. Besturen doe je niet voor het geld, maar omdat het leuk, leerzaam en goed voor je toekomst is. De Vrije Student kiest niet voor een bestuurdersbeurs waar je per se wat aan overhoudt, maar voor eentje die de onkosten moet dekken. Door te investeren in onderwijskwaliteit en andere taken niet te vergroten, kiest De Vrije Student voor een hoog rendement – niet voor de universiteit, maar voor de student. De universiteit moet op de eerste plaats alle aandacht schenken aan uitstekend onderwijs en daarna pas gaan kijken naar zaken die niet primair zijn.

Rendement voor de student

6.3 Studieplekken en faciliteiten

Nog altijd zijn er, zeker in tentamentijd, te weinig studieplekken beschikbaar. Daar kan eenvoudig een einde aan worden gemaakt. Zalen, zowel collegezalen als werkgroepruimtes, staan nog te vaak leeg. Zeker in tentamentijd moet het mogelijk zijn deze zalen open te stellen voor studerende studenten. De Vrije Student is dus tegen leegstand van studieplaatsen en wil zalen efficiënt gebruiken. Ook wil De Vrije Student stopcontacten in hoorcollegezalen en werkgroepruimtes. Daarnaast eist De Vrije Student goede hulpmiddelen voor docenten, zoals werkende beamers en geluidsapparatuur met simpele bediening. Tenslotte kan er meer aandacht worden besteed aan fietsen en hun stallingen. De overdekte fietsenstallingen gaan ’s avonds dicht terwijl er vaak nog genoeg te beleven is op de universiteit. Ook staan er veel zwerffietsen die regelmatig gecontroleerd mogen worden. Zo wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsen die wél worden gebruikt.

Rendement voor de student

6.4 Catering: het facilitair bedrijf

De Vrije Student is blij met de komst van een supermarkt op de campus. Dit kan in verband worden gebracht met een plan om meerdere bedrijven de ruimte te geven om zich op de campus te vestigen. Overigens wordt er ook gekeken of de catering op de universiteit beter kan aansluiten bij de supermarkt. Wanneer wij worden gevraagd om mee te denken over het facilitair bedrijf, staat het verlagen van de prijs van het voedsel altijd op nummer 1. Wist je daarnaast dat er een Aldi een paar straten verwijderd zit van TvA 1? Veel studenten weten hier niet van. Spread the word!

7

Over medezeggenschap

Over medezeggenschap

7.1 Medezeggenschap decentraal

De studentenraden van een universiteit zijn relatief klein en bevinden zich ver weg. Bovendien volgen maar weinig raadsleden nog vakken tijdens het jaar in de studentenraad. Voor de gewone student is het daarom een onbekend en ver orgaan, terwijl iedereen wel iemand kent in een faculteitsraad of opleidingscommissie. De Vrije Student wil medezeggenschap dicht bij de student brengen en helder en toegankelijk maken. Daarom moeten lagere medezeggenschapsorganen, zoals faculteitsraden en opleidingscommissies, een grotere invloed krijgen. Om de opleidingscommissies actief en scherp te houden, dienen zij ieder half jaar een advies te schrijven over de structuur van de opleiding: zowel vakinhoudelijk en qua roostering, onafhankelijk van het advies over de Onderwijs- en examenregeling.

Over medezeggenschap

7.2 Bevordering zichtbaarheid medezeggenschap

Vorig jaar zijn we bezig geweest met het beter zichtbaar maken van de medezeggenschap. Zo zijn we bijvoorbeeld gaan kijken naar de busborden die bij de ingang van praktisch iedere faculteit hangen. De verticale schermen die hier bijhangen hebben slechts een screensaver aanstaan. Het bleek dat de apparaten van Breng zelf zijn en niet van de universiteit: dus we konden deze helaas niet inzetten voor de medezeggenschap. Samen met de communicatieafdeling hebben we kort gekeken naar andere manieren om de medezeggenschap zichtbaarder te maken bij de ingangen van de gebouwen, maar hier kwamen geen buikbare ideeën uit. Uiteraard blijven we bezig met het verzinnen van ideeën om de medezeggenschap zichtbaarder te maken. Alle ideeën zijn welkom. Daarnaast kwamen we er achter dat de verticale Breng-borden touchscreens zijn waarop je je route kunt plannen en buienradar kunt bekijken. Spread the word!

Over medezeggenschap

7.3 Democratie

De Vrije Student verzet zich tegen het beeld van De Nieuwe Universiteit dat de Radboud Universiteit niet democratisch is. In plaats van het eisen van meer rechten, moeten de bestaande rechten beter worden benut en opgeëist. Zo heeft de USR nu instemmingsrecht over hoofdlijnen van de begroting. De Vrije Student is niet bang om met haar vuist op de vergadertafel te slaan. Daarnaast is De Vrije Student tegen democratisch gekozen bestuurders. Bestuurders moeten vooral goed kunnen besturen en, wat De Vrije Student betreft, is de universiteit goed in staat nieuwe kandidaten zelf te beoordelen. Daarnaast keert De Vrije Student zich tegen een studentlid in het College van Bestuur. Een student bij het College van Bestuur verstoort het dualistische karakter van de medezeggenschap. Dat betekent dat een
studentlid een stok van het bestuur kan worden om mee te slaan. De Vrije Student past daarvoor, maar wil huidige mogelijkheden beter gebruiken. Ook zijn wij tegen een democratisch gekozen rector, want ook dit is iets dat de universiteit prima zelf kan regelen.

Over medezeggenschap

7.4 Geschillencommissie

De Vrije Student gaat de confrontatie met het College van Bestuur niet uit de weg. Op het moment spant de Universitaire Studentenraad een geschil aan over het BSA. Van de huidige geschillenprocedure is echter nog nooit gebruik gemaakt. Wanneer dit geschil door de eigen geschillencommissie van de Radboud Universiteit heen is, gaan wij dit proces evalueren. De Radboud Universiteit kan zich aan gaan sluiten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap Hoger Onderwijs wanneer het huidige proces niet werkt. We zullen ons ieder jaar hard blijven maken voor een onafhankelijke geschillenprocedure.

8

Over boeken, toetsing en tentamens

Over boeken, toetsing en tentamens

8.1 Boeken

Studenten die een vak over doen, lopen soms tegen problemen aan als zij een nieuwe druk van een boek moeten kopen, dat zij vorig jaar al hebben aangeschaft. Waar mogelijk – en dat is bijvoorbeeld mogelijk als de docent zelf betrokken was bij het schrijven van het boek – moet een overzicht komen van veranderingen van de nieuwe druk ten opzichte van de oude druk. Als het alleen maar omnummeringen betreft, of het veranderen van zinsconstructies, kunnen studenten die een vak over doen alsnog verder met de oude druk. Dit kan zomaar zestig tot honderd euro schelen per vak. De Vrije Student pleit voor het aan banden leggen van de verplichtstelling van de eigen literatuur van docenten, tenzij zij aan kunnen tonen dat hun boek belangrijke literatuur bevat die aanvullend is voor de student, die nergens anders verkrijgbaar is. Dit dienen zij in overleg met de opleidingscommissie te bespreken. Vaak zijn er op internet of via de online bibliotheek van de Radboud Universiteit goede gratis boeken te verkrijgen van hoge kwaliteit. Studenten kunnen op deze manier hoge kosten besparen. De Radboud Universiteit dient hier meer gebruik van te maken: studieboeken kunnen namelijk een hoge kostenpost zijn voor menig student.

Over boeken, toetsing en tentamens

8.2 Nakijken

De Vrije Student eist dat tentamens en essays binnen de termijn worden nagekeken. Te vaak lopen docenten nog uit, vaak om begrijpelijke redenen. Het is echter aan het universiteitsbestuur om te zorgen dat docenten weer op tijd kunnen nakijken. Hiervoor moet het bestuur op zoek naar creatieve oplossingen. Waar docenten te lang doen over het nakijken, worden studenten bijvoorbeeld beloond met een halve punt extra op het eindcijfer, per week, afgerond omhoog. Dit moet als prikkel dienen om tijdig nakijken te bevorderen. Ook is het voor studenten natuurlijk mogelijk een zwartboek bij te houden. Het bijhouden van een lijst met docenten die te laat nakijken is bij bepaalde opleidingen ook al effectief gebleken.

Over boeken, toetsing en tentamens

8.3 Inhalen en herkansen

De Vrije Student vindt dat iedere student recht heeft op een tweede kans. Indien een student de eerste kans moet missen door persoonlijke omstandigheden, helpt de
studiecoach voor een oplossing op maat. Het uitgangspunt is dus dat studenten alleen door eigen schuld de mogelijkheid op een tweede kans verspelen.

Over boeken, toetsing en tentamens

8.4 Fraude en plagiaat

De Vrije Student vindt dat strenge regels tegen fraude en plagiaat op zijn plek zijn, maar deze regels moeten rechtvaardig zijn. Studenten moeten goed worden voorgelicht zodat zij weten waar de grens ligt. Straffen omdat iemand per ongeluk plagieert, is onrechtvaardig. De regels moeten dus duidelijk en helder zijn. De Vrije Student vindt ook dat de regels eenduidig moeten zijn. Nog al te vaak verschillen de regels niet alleen per faculteit of opleiding, maar ook per vak. Studenten moeten universiteitsbreed weten waar ze aan toe zijn. Daarom pleit De Vrije Student voor universiteitsbrede regels over tentamens, fraude en plagiaat.

Over boeken, toetsing en tentamens

8.5 Examencommissie

Omdat de impact van beslissingen van de Examencommissie groot kan zijn, tot het missen van het BSA aan toe, eist De Vrije Student dat de commissie goed bereikbaar en toegankelijk is, bijvoorbeeld op digitale wijze. Termijnen moeten duidelijk worden gecommuniceerd en ook vanuit de kant van de Examencommissie worden nageleefd. Een besluit dat te laat wordt genomen of gecommuniceerd, wordt wat De Vrije Student betreft vernietigd in het voordeel van de student. De studiecoach die De Vrije Student voorstelt, krijgt een belangrijke rol in het contact met de Examencommissie. De student kan samen met zijn of haar persoonlijke studiecoach met de Examencommissie communiceren. De lijntjes worden op die manier zo kort mogelijk gehouden. De Vrije Student is voorstander van onafhankelijke rechtspraak, ook op het niveau van de universiteit. Het komt te vaak voor dat een docent die betrokken is bij het geschil, bijvoorbeeld een docent van het betreffende vak, meepraat in de examencommissie. De Vrije Student vindt dat daar een einde aan moet komen: docenten moeten onafhankelijk zijn en de samenstelling van de Commissie moet steeds zo worden gekozen, dat docenten geen betrokkenheid hebben bij dit specifieke geschil.

9

Beloftes van de vrij student

Beloftes van de vrij student

9.1 Het Vrije Perspectief

De Vrije Student is een studentenpartij in Nijmegen waarbij de student centraal staat en die de kwaliteit van het onderwijs wil optimaliseren. Dat betekent dat de student vrij is om zijn studententijd zelf in te delen, met als belangrijkste taak voor de universiteit: het bieden van uitstekend onderwijs. Met de invoering van het sociaal leenstelsel komt er een miljard euro vrij, bedoeld voor het hoger onderwijs in Nederland. De studentenraden hebben instemmingsrecht gekregen over de besteding van dit geld. De Vrije Student vindt het belangrijk dat dit geld dan ook daadwerkelijk in de kwaliteit van het onderwijs gestoken wordt. De Vrije Student kiest ervoor om iedere student de kans te geven om zijn talenten maximaal te ontplooien en komt daarmee op voor de student die er gewoon voor gaat. Concreet wil De Vrije Student dan ook dat er grote delen van curricula digitaal te volgen zijn, maar ook dat je vakken van andere universiteiten kunt volgen.
Ook rendementsdenken speelt een rol in het programma van De Vrije Student. Wij willen dat een maximaal rendement behaald wordt, maar dan op het niveau van de student zelf. Wij staan ervoor dat een student het maximale uit zichzelf kan halen en hierdoor niet in de weg wordt gestaan door strenge regels van de universiteit. De partij vindt dat medezeggenschappers hun stem zo goed mogelijk moeten kunnen laten horen. Om die reden hebben alle verkiesbare kandidaten een traject van hoogwaardige training doorlopen. Onze kandidaten zullen dan ook het geluid voor alle studenten laten horen in de universitaire studentenraad. De kandidaten voor De Vrije Student moeten echte kuitenbijters zijn: het universiteitsbestuur kan een confrontatie niet uit de weg gaan.

Beloftes van de vrij student

9.2 Training

Een betere universiteit begint bij jezelf, is het devies van De Vrije Student. Daarom doet De Vrije Student niet alleen inhoudelijke verkiezingsbeloftes, maar belooft zij ook de beste studenten in de USR. De Vrije Student staat voor een hoogwaardig trainingsprogramma van haar kandidaten. De kandidaten worden, voor en na de verkiezingen, getraind om echte kuitenbijters te zijn. Ze kennen hun rechten en weten hoe om te gaan met de confrontatie. De kandidaten van De Vrije Student zijn de beste studenten op de juiste plek. Natuurlijk gaan onze raadsleden ook duurzaam te werk. Zo doen wij alles digitaal en hoeven wij geen papierwerk te verslinden. Iedere student heeft immers een laptop waarop gewerkt kan worden.

Beloftes van de vrij student

9.3 Landelijk Netwerk

Daarnaast heeft De Vrije Student een landelijk netwerk dat zich ieder jaar weer blijft uitbreiden. Dat maakt contact met andere lijsten mogelijk, om problemen breder aan te pakken dan alleen in Nijmegen. Ook verhoogt dat de drukmiddelen naar universiteitsbesturen en zelfs naar de politiek in Den Haag. Op de website van De Vrije Student is een algemeen meldpunt voor problemen aanwezig. Via dit formulier kunnen studenten te allen tijden doorgeven waar ze tegenaan lopen: stinkende collegezalen, tentamens die te laat worden nagekeken, De Vrije Student zal het laten horen in de studentenraad. Ten slotte belooft De Vrije Student als landelijke beweging ook op andere universiteiten haar lijntjes uit te zetten. Alleen als brede beweging kan het onderwijs op lange termijn worden verbeterd, in het belang van de vrije student. De student die er gewoon voor gaat.