Standpunten | De Vrije Student

1

Een digitale HR
1.1

Colleges op Youtube

Een digitale HR

1.1 Colleges op Youtube

De Vrije Student wil dat alle hoorcolleges worden opgenomen en online worden gezet, op één integrale website. Zo wordt elk vak toegankelijk voor elke student. In de visie van De Vrije Student zouden alle hoorcolleges daarnaast op lange termijn voor iedereen toegankelijk moeten zijn, bijvoorbeeld op YouTube. Zo kan iedereen hiervan profiteren en wordt deze kennis ook gedeeld tot ver buiten de hogeschoolmuren.

Online hoorcolleges maken het voor studenten makkelijker om hun studentenleven flexibel in te richten om bijvoorbeeld bestuursfuncties, bijbanen of vrijwilligerswerk heen. Studenten kunnen ook gemakkelijk een extra bijvak volgen, waarbij zij zelf beslissen of ze wel of niet deelnemen aan een eventueel aangeboden tentamen. Is het volgen van een collegereeks van een vak buiten de studie om niet waardevol voor student én samenleving, zelfs zonder het tentamen?

1.2

Paperless school

Een digitale HR

1.2 Paperless school

De Vrije Student weet dat studeren tegenwoordig ook kan met slechts een tablet of laptop. Toch worden studenten nog vaak gedwongen om readers en opdrachten geprint mee te nemen in de les. De Vrije Student wil dat alle opdrachten enkel digitaal hoeven worden ingeleverd en niet meer hard copy. Dit voorkomt papierverspilling en bespaart tientallen euro’s voor de student.

1.3

Intranet: HINT, N@tschool, OSIRIS

Een digitale HR

1.3 Intranet: HINT, N@tschool, OSIRIS

De Vrije Student wil één duidelijke website waarop studenten alles vanuit huis kunnen regelen. Op dit moment bestaat een scala aan websites, waarvan de student gebruik dient te maken, zoals HINT, studentenmail, OSIRIS, N@tschool en soms zelfs nog sites enkel voor de opleiding. De Vrije Student zet in op één elektronische leeromgeving waarin alles geregeld kan worden. De Vrije Student wil ook bovenop het proces zitten om tot deze elektronische leeromgeving te komen. De fouten, zoals die met N@tschool gemaakt zijn, mogen nooit meer voorkomen. Daar zijn de studenten en docenten immers de dupe van.

2

Studieadvies: Van bindend naar persoonlijk
2.1

Versoepeld BSA

Studieadvies: Van bindend naar persoonlijk

2.1 Versoepeld BSA

Door het in beton gegoten bindend studieadvies (BSA) op universiteiten en hogescholen wordt de ontplooiing van studenten geheel geremd. Nevenactiviteiten in het eerste jaar worden onmogelijk gemaakt en nog al te vaak worden mensen gedwongen gebruik te maken van de regeling om in februari te stoppen om een negatief BSA te voorkomen. Mensen die vaak gemotiveerd genoeg zijn om de studie af te maken, maar voor wie dat niet mogelijk is. De Vrije Student zet op de lange termijn in op het van tafel krijgen van het BSA en zal zich in de tussentijd verzetten tegen elke verhoging of verzwaring van het BSA.

2.2

Decaan

Studieadvies: Van bindend naar persoonlijk

2.2 Decaan

De Vrije Student gelooft niet dat onderwijs voor iedere student hetzelfde is. Iedere student zal tijdens zijn studie wel eens tegen problemen aanlopen en vaak hebben deze studenten dan ook de hulp nodig van een decaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat de drempel om naar de decaan te gaan laag moet zijn en dat de decaan zo ruim mogelijke bevoegdheden moet hebben om de student te ondersteunen. Uiteraard moet er tegen de beslissing van de decaan wel altijd een mogelijkheid tot beroep zijn.

3

Flexibel studeren
3.1

Ruimte voor ontplooiing

Flexibel studeren

3.1 Ruimte voor ontplooiing

De Vrije Student is groot voorstander van het flexstuderen. Studenten krijgen hierdoor de mogelijkheid per vak te betalen en niet voor een heel collegejaar. Een student kan dan voorafgaand aan het collegejaar kiezen voor flexstuderen. Hij moet dan bij zijn inschrijving voor de vakken die hij gaat volgen, vooraf een vast bedrag per vak betalen.

Het betalen per afzonderlijk vak zal wel duurder zijn dan het betalen voor een geheel collegejaar. De Vrije Student gaat er daarom vanuit dat studenten bewust kiezen voor het flexstuderen, aangezien dit ze in principe extra geld kost.

3.2

Aansluiting bij moderne arbeidsmarkt

Flexibel studeren

3.2 Aansluiting bij moderne arbeidsmarkt

Studeren en werken lopen tegenwoordig steeds meer door elkaar. De stimulans om te gaan werken is voor studenten, ten gevolge van het sociaal leenstelsel, hoog. Ook besluiten veel reeds werkenden te gaan studeren. Deze werkende studenten, of studerende werkenden, passen niet in het dwangbuissysteem van het nominaal studeren. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om per vak te betalen.

Bij flexstuderen zal de samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven. Zo kunnen studenten naast het flexibel vakken volgen, ervaring opdoen op hun vakgebied.

3.3

Geen maximumtermijn

Flexibel studeren

3.3 Geen maximumtermijn

Over het leenstelsel zelf heeft De Vrije Student geen mening, omdat dat geen zaak van de Centrale Medenzeggenschapsraad is. Maar de consequentie is duidelijk: langer doorstuderen kost de student geld. Gevolg van het flexibel studeren kan zijn dat studenten niet nominaal studeren, maar langer bezig zijn met hun studie. De Vrije Student wil studenten de regie in handen geven en keert zich tegen maatregelen die de student dwingen nominaal te studeren.

De Vrije Student verzet zich daarom tegen regelingen die een maximumtermijn aan de bachelor koppelen en regelingen zoals het laten vervallen van tentamencijfers na een bepaalde periode.

4

Ruimte voor ontplooiing
4.1

Iedere opleiding een honourstraject met meerwaarde

Ruimte voor ontplooiing

4.1 Iedere opleiding een honourstraject met meerwaarde

De Vrije Student wil dat goede studenten hun talenten optimaal kunnen benutten. Dit betekent in de eerste plaats dat alle opleidingen een passend honourstraject aanbieden. Binnen dit traject krijgen studenten onderwijs dat zich in kwaliteit kan meten aan de wereldtop. De Vrije Student is tegen het verhoogd collegegeldtarief voor honoursstudenten: selectiecriteria mogen alleen over de kwaliteiten van de student gaan. Zo’n honourstraject moet natuurlijk meerwaarde hebben voor de student. Het moet een verbredend en/of een verdiepend element hebben. De programma’s moeten de student dan ook echt uitdagen; de hoge kwaliteit van dit onderwijs moet goed gecontroleerd worden. Ook moet het verloop van de procedure van de verschillende programma’s duidelijk naar alle studenten gecommuniceerd worden. Dit honourstraject moet tevens een goede voorbereiding zijn voor studenten die willen doorstromen naar de universiteit.

4.2

Ambitieuze mentaliteit

Ruimte voor ontplooiing

4.2 Ambitieuze mentaliteit

De Vrije Student eist een mentaliteitsverandering als het gaat om actieve studenten. Studenten moeten niet alleen in de collegezalen, maar ook daarbuiten kunnen excelleren. De HR moet weer trots zijn op de student die zich buiten de hogeschool verdienstelijk maakt en mag hem of haar niet langer zien als een last die tijd en moeite kost. Ook aanwezigheidsplicht is hierbij een voorbeeld: dit kan een enorme last zijn van een student die in zijn of haar vrije tijd een vereniging bestuurt.

4.3

Verschoolsing tegengaan

Ruimte voor ontplooiing

4.3 Verschoolsing tegengaan

De Vrije Student wil naar een HR met een soepele aanwezigheidsplicht. De Vrije Student ziet er het belang van in om werkgroepen in bepaalde gevallen verplicht te stellen, omdat de onderwijsvorm zich leent voor diepere discussies over de stof of omdat er al een deel van de toetsing plaats vindt in het hoorcollege. Het is voor studenten ook goed dat zij dan niet in lege zalen zitten, en hun studiegenoten op komen dagen. Een discussie in je eentje of met z’n drieën is immers zinloos.

De Vrije Student vindt wel dat de consequentie van het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht, laag moet zijn. Studenten mogen twee van de acht werkgroepen missen, bij drie of meer werkgroepen mogen studenten hooguit het recht op de herkansing verspelen – iedereen heeft dan altijd de mogelijkheid een afweging te maken of die de werkgroepen wel of niet nodig heeft om het vak te halen. En iedere student moet het recht hebben een bepaald tentamen te maken.

Als het door de planning eens niet mogelijk is om werkgroepen bij te wonen, moet het gemakkelijk zijn aan te haken bij een andere werkgroep en eventueel een briefje mee te krijgen voor de eigen werkgroepdocent. Zo komt door de aanwezigheidsplicht niemand in de knoop.

Uiteraard is De Vrije Student tegen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges en het onterecht aanmerken van hoorcolleges als een werkgroep.

5

Een internationale HR
5.1

Een internationale HR

Een internationale HR

5.1 Een internationale HR

Een van de belangrijkste pluspunten die een starter op de arbeidsmarkt op zijn cv kan plaatsen, is internationale ervaring. De Vrije Student vindt dan ook dat de HR de mogelijkheden voor internationale ervaring dan ook volop moet bieden. Niet alleen door contacten met universiteiten en andere onderwijsinstellingen aan te gaan, maar ook door zich flexibel op te stellen naar een student met internationale ambities. Waar vakken verplaatst of uitgesteld moeten worden, moet dit mogelijk zijn. Daarnaast moeten eventuele eisen ruim op tijd en helder gecommuniceerd worden.

De Vrije Student wil daarom het international office verbeteren. We willen inzetten op betere bereikbaarheid en meer dienstbaarheid naar de studenten toe. Dit international office moet een contactpunt zijn voor studenten met internationale ambities en internationale studenten die op de HR een programma volgen.

6

Rendement voor de student
6.1

Investeren in onderwijs

Rendement voor de student

6.1 Investeren in onderwijs

Het stellen dat onderwijsgeld aan verbetering van het onderwijs besteed moet worden, lijkt het intrappen van een open deur. In de realiteit moeten studenten binnen de medezeggenschap echter nog opstaan voor dit standpunt. De Vrije Student wil dat het extra geld van het leenstelsel besteed wordt aan onderwijs. De Vrije Student staat daarom voor investeringen in kleine werkgroepen, hoorcolleges op Youtube en voldoende studieplaatsen. Daarnaast wil De Vrije Student investeren in kwaliteit van de docenten. Zij moeten effectief worden bijgeschoold, vakinhoudelijk en in didactiek.

6.2

Goed gebruik van subsidie

Rendement voor de student

6.2 Goed gebruik van subsidie

Wat betreft subsidies voor studentenorganisaties: extra geld moet primair naar onderwijskwaliteit gaan en pas in de tweede instantie naar studenten. De ruimte voor ontplooiing wordt wat De Vrije Student gezocht in een flexibel curriculum, in digitalisering en in een mentaliteitsverandering. De ontplooiing hoeft wat De Vrije Student betreft niet al te veel te worden gesubsidieerd.

Van de initiatieven die subsidie ontvangen, moet de effectiviteit en doelmatigheid worden verantwoord. De HR subsidieert wat De Vrije Student betreft alleen nog maar de student die er gewoon voor gaat. Borrels met gratis bier of shotjesfeesten moeten maar van de contributie betaald worden.

7

Over medezeggenschap
7.1

Medezeggenschap decentraal

Over medezeggenschap

7.1 Medezeggenschap decentraal

De medezeggenschapsraden van onderwijsinstellingen zijn relatief klein en bevinden zich ver weg. Voor de gewone student is het daarom een onbekend en ver orgaan, terwijl iedereen wel iemand kent in een instituutsraad of opleidingscommissies. Daarom wil De Vrije Student medezeggenschap dicht bij de student brengen en helder en toegankelijk maken. Lagere medezeggenschapsorganen, zoals instituutsraden en opleidingscommissies, moeten een grotere invloed krijgen.

De Vrije Student vindt dan ook dat adviesrechten van deze organen als bindend beschouwd moeten worden en dat deze organen gedurende het hele besluitvormingsproces betrokken moeten blijven. Daarbij vindt De Vrije Student dat geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van deze organen, bijvoorbeeld door trainingsdagen. Studentenpanels waar bijna niemand op komt dagen moeten tot het verleden gaan behoren.

7.2

Beloftes over De Vrije Student

Over medezeggenschap

7.2 Beloftes over De Vrije Student

Een betere HR begint bij jezelf, is het devies van De Vrije Student. Daarom doet De Vrije Student niet alleen inhoudelijke verkiezingsbeloftes, maar belooft zij ook de beste studenten in de CMR.

De Vrije Student staat voor een hoogwaardig trainingsprogramma van haar kandidaten. De kandidaten worden, voor en na de verkiezingen, getraind om echte kuitenbijters te zijn. Ze kennen hun rechten en weten hoe om te gaan met de confrontatie. De kandidaten van De Vrije Student zijn de beste studenten op de juiste plek.

Daarnaast heeft De Vrije Student een landelijk netwerk. Dat maakt lijntjes met andere lijsten mogelijk, om problemen breder aan te pakken dan alleen de HR. Ook verhoogt dat de drukmiddelen naar besturen van andere onderwijsinstellingen en zelfs naar de politiek in Den Haag.

Ook belooft De Vrije Student als landelijke beweging ook op andere hogescholen en universiteiten haar lijntjes uit te zetten. Alleen als brede beweging kan het onderwijs op lange termijn worden verbeterd, in het belang van de vrije student. De student die er gewoon voor gaat.

8

Over boeken, toetsing en tentamens
8.1

Duidelijke Onderwijs- en Examenregeling

Over boeken, toetsing en tentamens

8.1 Duidelijke Onderwijs- en Examenregeling

De Vrije Student vindt het belangrijk dat studenten duidelijkheid hebben over de regels die gelden voor het onderwijs en tentamens. Deze worden vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Om deze regels ook duidelijk te houden voor studenten die twee studies volgen of keuzevakken op andere faculteiten kiezen, wil De Vrije Student eenduidige regels.

Eenduidig betekent natuurlijk niet dat alle regels voor alle opleidingen helemaal hetzelfde moeten zijn. Daarom wil De Vrije Student dat er een sjabloon-OER op centraal niveau wordt vastgesteld. Hier worden de artikelen in vastgesteld die voor de gehele hogeschool uniform moeten zijn. Voor dit sjabloon wordt advies gevraagd aan de instituutsmedezeggenschapsraden. Opleidingen kunnen dit sjabloon passend invullen, hiermee doen we recht aan de verschillen binnen de hogeschool.

De Vrije Student wil dus nadrukkelijk niet alles op centraal niveau regelen. Het devies luidt: decentraal waar mogelijk, centraal waar nodig. Een mogelijkheid kan bestaan uit een sjabloonreglement dat op centraal advies wordt opgesteld, met “invulmogelijkheden” voor decentrale medezeggenschapsorganen. Ook moeten zij de ruimte hebben extra bepalingen aan het sjabloon toe te voegen.

8.2

Boeken

Over boeken, toetsing en tentamens

8.2 Boeken

Studenten hebben vaak kritiek op het voorgeschreven studiemateriaal; vaak niet onterecht. Zo moet er soms een nieuwe druk besteld worden, terwijl de wijzigingen soms minimaal zijn. Dit wekt de indruk dat dit alleen is om te voorkomen dat studenten hun boeken niet tweedehands kopen, maar nieuw, dat is immers in het belang van de uitgever. In andere gevallen zijn studieboeken slecht leesbaar of sluiten zij niet aan op het vak.

8.3

Fraude en plagiaat

Over boeken, toetsing en tentamens

8.3 Fraude en plagiaat

De Vrije Student vindt dat strenge regels tegen fraude en plagiaat op zijn plek zijn, maar deze regels moeten rechtvaardig zijn. Studenten moeten goed worden voorgelicht zodat zij weten waar de grens ligt. Straffen omdat iemand per ongeluk plagieert, is onrechtvaardig. De regels moeten dus duidelijk en helder zijn.

De Vrije Student vindt ook dat de regels eenduidig moeten zijn. Nog al te vaak verschillen de regels niet alleen per instituut of opleiding, maar ook per vak. Studenten moeten hogeschoolbreed weten waar ze aan toe zijn. Daarom pleit De Vrije Student voor eenduidige regels over tentamens, fraude, plagiaat, strafmaat en bronvermelding. Voor verwarring is aan de HR geen plaats.

9

Studieplekken
9.1

Studieplekken

Studieplekken

9.1 Studieplekken

Nog altijd zijn er, zeker in tentamentijd, veel te weinig studieplekken beschikbaar. Daar kan eenvoudig een einde aan worden gemaakt. Lege zalen, zowel collegezalen als werkgroepruimtes, staan nog te vaak leeg. Zeker in tentamentijd moet het mogelijk zijn deze zalen open te stellen voor studerende docenten en studenten. De Vrije Student is dus tegen leegstand van studieplaatsen en wil zalen efficiënt gebruiken.